BOOKS


사진의 진화

How the photography has evolved?

손영실

2020 02 21 \ 150*220 \ 288p \ 120g 220g \ 979-11-89291-18-1 (93600) 21000

경계의 이미지

What is the boundary of the image?

손영실

2021 09 01 \ 150*220 \ 272p \ 100g 220g \ 979-11-89291-23-5 (93600) 23000


2017 사진을 위한 사진책

The Photography

사진을 위한 사진책 .1

Photography_Sure & Pure of Photography .1

배진희 | 백지순 | 김희정 | 김인숙 | 이선민 | 임안나

BAE JIN HEE | BEK JI SOON | KIM HEE JUNG | KIM IN SOOK | LEE SUN MIN | LIM AN NA

2017 08 25 \ 200*250 \ 100p \ 120g 220g \ 979-11-955548-3-6 (93660) 16500

사진을 위한 사진책 .2

Photography_Between or Border .2

마이클 빈스 김 | 김 스페를링 | 심학철 | 이동근

MICHAEL VINCE KIM | KIM SPERLING | SHEN XUEZHE | LEE DONG KEUN

2017 09 01 \ 200*250 \ 88p \ 120g 220g \ 979-11-955548-4-3 (03660) 16500


2019 사진을 위한 사진책

The Photography

사진을 위한 사진책_서울 .1

Photography_Seoul .1

에단 브룩 | 파비앙 함멜 | 황퀴니 | 김규식 | 전미정 | 이은종 | 이정훈

ETHAN BROOKE | FABIAN HAMMERL | QUEENIE WONG | KIM GYOO SIK | JUN MI JUNG | LEE EUN JONG | LEE JUNG HOON

2019 01 29 \ 200*250 \ 80p \ 120g 220g \ 979-11-89291-05-1 (03660) 21000

사진을 위한 사진책_서울 .2

Photography_Seoul .2

아구스 폴 이스타브룩 | 황락호 | 크리스티나 다은 백 | 김지원 | 이재훈 | 이석훈 | 마지승 | 박소진

ARGUS PAUL ESTABROOK | HUANG LEHAO | CHRISTINA DAEUN PAIK | KIM JEE WON | LEE JAE HOON | LEE SEOK HOON 

MA JI SEUNG | PARK SO JIN

2019 01 29 \ 200*250 \ 80p \ 120g 220g \ 979-11-89291-06-8 (03660) 21000


2021 사진을 위한 사진책

The Photography

사진을 위한 사진책

THE PHOTOGRAPHY

2021

The Classic

김수강 | 김정현 | 김창현 | 주도양 | 최수정 | 하형선

KIM SOO KANG | KIM JUNG HYUN | KIM CHANG HYEON | ZU DO YANG | CHOI SOO JOUNG | HA HYOUNG SUN

2021 03 10 \ 200*260 \ 128p \ 120g 220g \ 979-11-89291-21-1 (03660) 23500

사진을 위한 사진책

THE PHOTOGRAPHY

2021

The Time

베리 언더우드 | 이은종 | 송철의 | 이원철 | 정은진 | 최우근

BARRYUNDERWOOD | LEE EUN JONG | SONG CHUL UI | LEE WON CHUL | JUNG EUN JIN | CHOI WOO KEUN

2021 03 10 \ 200*260 \ 128p \ 120g 220g \ 979-11-89291-22-8 (03660) 23500